“ლი­ცენ­ზია მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია! 9-ში 9 სა­ათ­ზე ვი­წყებთ!

კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის კო­მი­სი­ამ ნიკა გვა­რა­მი­ას „მთა­ვარ არხს“ სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბუ­ლი გა­სარ­თო­ბი მა­უ­წყებ­ლო­ბის ნაც­ვლად სა­ერ­თო მა­უ­წყებ­ლის ავ­ტო­რი­ზა­ცია მი­ა­ნი­ჭა.

კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის კო­მი­სი­ას „მთა­ვარ­მა არ­ხმა“ მა­უ­წყებ­ლო­ბის ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის მო­დი­ფი­ცი­რე­ბის თხოვ­ნით 26 აგ­ვის­ტოს მი­მარ­თა.

„კო­მი­სი­ამ შე­ის­წავ­ლა კომ­პა­ნი­ის მიერ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი დო­კუ­მენ­ტა­ცია, რო­მე­ლიც კა­ნო­ნის მო­თხოვ­ნებს სრუ­ლად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს და არხი უწყებ­რივ რე­ესტრში კერ­ძო სა­ერ­თო მა­უ­წყებ­ლად გა­ა­ტა­რა.

არხი მა­უ­წყებ­ლო­ბას სა­ქარ­თვე­ლოს მთელ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე 9 სექ­ტემ­ბრი­დან და­ი­წყებს. შპს „მთა­ვა­რი არხი“ ვალ­დე­ბუ­ლია და­იც­ვას მა­უ­წყებ­ლო­ბის შე­სა­ხებ კა­ნო­ნი, მათ შო­რის კო­მი­სი­ის დად­გე­ნი­ლე­ბე­ბი, გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი და ავ­ტო­რი­ზა­ცი­ის ყვე­ლა პი­რო­ბა“, – ნათ­ქვა­მია კო­მი­სის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას გა­მო­ეხ­მა­უ­რა ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის დი­რექ­ტო­რი ნიკა გვა­რა­მია: “ლი­ცენ­ზია მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია! მთა­ვარ არხს უკვე ოფი­ცი­ა­ლუ­რად აქვს ახა­ლი ამ­ბე­ბის და პო­ლი­ტი­კუ­რი თოქ­შო­უ­ე­ბის ტრანსლი­რე­ბის უფ­ლე­ბა! 9-ში 9 სა­ათ­ზე ვი­წყებთ! მო­ი­პო­ვეთ ჩვენ­თან ერ­თად თა­ვი­სუფ­ლე­ბა!” – წერს გვა­რა­მია.