ზა­ხა­რო­ვამ გა­ნა­ცხა­და, რომ არა­ერ­თხელ გა­მახ­ვილ­და ყუ­რა­დღე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე ლუ­გა­რის სა­ხე­ლო­ბის ცენ­ტრთან და­კავ­ში­რე­ბით.

მი­ი­ღებს თუ არა რუ­სე­თის მხა­რე რა­ი­მე ზო­მებს კონ­ტრო­ლის გა­სამ­კაც­რებ­ლად აშშ-ის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე, პოსტსაბ­ჭო­თა სივ­რცე­ში ბი­ო­ლა­ბო­რა­ტო­რი­ებ­ზე, ზა­ხა­რო­ვამ უპა­სუ­ხა, რომ უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გეგ­მა­ვენ მე­ქა­ნიზ­მე­ბის ამოქ­მე­დე­ბას, ბი­ო­ლო­გი­უ­რი და ტოქ­სი­კუ­რი ია­რა­ღის აკ­რძალ­ვის კონ­ვენ­ცი­ის მი­ხედ­ვით, რო­მე­ლიც სა­ხელ­მწი­ფო­ებს შო­რის კონ­სულ­ტა­ცი­ებს ით­ვა­ლის­წი­ნებს კონ­ვენ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე ქვეყ­ნებ­თან დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად, ასე­ვე თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე ნე­ბის­მი­ე­რი გა­მო­ძი­ე­ბის ჩა­სა­ტა­რებ­ლად კონ­ვენ­ცი­ის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­საძ­ლო დარ­ღვე­ვებ­ზე.

კი­თხვა­ზე, არის თუ არა ცნო­ბი­ლი ყო­ფილ საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის, რო­მელ ქვეყ­ნებ­ში აწარ­მო­ებს ბი­ო­ლო­გი­ურ სა­მუ­შა­ო­ებს, ზა­ხა­რო­ვამ გა­ნა­ცხა­და, რომ არა­ერ­თხელ გა­მახ­ვილ­და ყუ­რა­დღე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე ლუ­გა­რის სა­ხე­ლო­ბის ცენ­ტრთან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­დაც, მისი გან­ცხა­დე­ბით, მუდ­მი­ვად არის გაშ­ლი­ლი ამე­რი­კა-სა­ქარ­თვე­ლოს სახ­მე­ლე­თო ჯა­რე­ბის სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვე­ბის სამ­მარ­თვე­ლო.
“რუ­სე­თის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბი, მათ შო­რის, სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს და თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს ხა­ზით, ასე­ვე სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მოღ­ვა­წე­ე­ბი, ასე­ვე ქარ­თვე­ლი ექ­სპერ­ტე­ბი და სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი არა­ერ­თხელ მი­უ­თი­თებ­დნენ, რომ ლუ­გა­რის ცენ­ტრის საქ­მი­ა­ნო­ბა სე­რი­ო­ზულ კი­თხვებს იწ­ვევს ამე­რი­კის მიერ კონ­ვენ­ცი­ის აღე­ბუ­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის სა­კი­თხში“, – გა­ნა­ცხა­და ზა­ხა­რო­ვამ.