ბუღალტერიის როლი თანამედროვე ბიზნეს გარემოში!

ბუღალტერიის როლი თანამედროვე ბიზნეს გარემოში

როგორ ეხმარება ბუღალტერია თანამედროვე კომპანიას?

ბუღალტერია ორგანიზაციას ეხმარება, მიაღწიოს მიზნებს მათი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის შეკრებით, ორგანიზებით და სწორი კომუნიკაციით. ბუღალტერია თანამედროვე ბიზნეს გარემოსგან განუყოფელია. ინდივიდუალური ბუღალტრის როლი თანამედროვე ორგანიზაციაში მნიშვნელოვანია, რადგან ეს ადამიანი ან განყოფილება მუშაობს ორი განსხვავებული ბუღალტრული მიმართულებით: ფინანსური აღრიცხვა და მენეჯერული აღრიცხვა. თუ რისი შეთავაზება შეუძლია ბუღალტრული აღრიცხვის ამ ორ სხვადასხვა სფეროს, კომპანიებს უნდა ესმოდეთ ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნეს სამყაროში.

ბუღალტერია ბიზნესია?

ბუღალტერია თავისთავად არ არის ბიზნესი. თუმცა, არსებობს კომპანიები, რომლებიც სხვადასხვა ბიზნესს ბუღალტრულ სერვისებს სთავაზობენ. მაგალითად, ქართული კომპანია “ants.ge” სწორედ ამ მომსახურებას უძღვებიან. მათი ბუღალტრული სერვისები მოიცავს ბუღალტერიას, საგადასახადო და სხვა ფინანსური სერვისების აუთსორსინგს.

ბუღალტრული აღრიცხვა ერთ-ერთი უძველესი სამუშაო და ფუნდამენტური ნაწილია ისტორიაში. სისტემა შექმნილია საქმიანი და ფინანსური ტრანზაქციების აღრიცხვისა და შეჯამებისთვის, შემდეგ კი შედეგების ანალიზის, გადამოწმებისა და მოხსენებისთვის. ეს მოიცავს სავაჭრო ოპერაციების დოკუმენტირებას – ისევე როგორც ნებისმიერი ბიზნესის თითქმის ყველა ასპექტის აღრიცხვას.

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ბუღალტერია არ არის ბიზნესი, მაგრამ მასზე დამოკიდებულია ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობა. ბუღალტრული აღრიცხვით ხერხდება ბიზნესის ან ორგანიზაციის ფინანსური ჯანმრთელობის შესახებ კომუნიკაცია ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარესთან. ის, ასევე, არის აქტივების, ვალდებულებებისა და ფულადი ნაკადების შეფასების მეთოდი. ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ბუღალტერია არ არის ბიზნესი, ის თანამედროვე ბიზნეს გარემოს მნიშვნელოვანი ნაწილია. ბუღალტრული აღრიცხვის როლი მიმდინარე ეკონომიკაში მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც მენეჯმენტის აღრიცხვის როლი თანამედროვე ბიზნესში.

ფინანსური აღრიცხვის როლი თანამედროვე სამყაროში

მიუხედავად იმისა, რომ მენეჯერული აღრიცხვა სასიცოცხლოდ აუცილებელია თანამედროვე ბიზნეს სამყაროსთვის, ფინანსური აღრიცხვაც თანაბრად მნიშვნელოვანია – განსაკუთრებით მცირე ბიზნესისთვის. მცირე ბიზნესის მფლობელები იყენებენ ფინანსურ აღრიცხვას გარე მხარეებისთვის ინფორმაციის გადასაცემად ფინანსური ანგარიშგების საშუალებით, რაც ოპერაციების აღრიცხვის საბოლოო შედეგია.

გარე მომხმარებლები შეისწავლიან ფინანსურ ანგარიშგებას. შემდეგ შედეგებს შეადარებენ საკუთარ მოლოდინებს და აყალიბებენ კომპანიის შეფასებას. კონკრეტულად, ქვემოთ ჩამოთვლილი, არის მიზეზები, რის გამოც შიდა და გარე დაინტერესებული მხარეები სარგებლობენ ბუღალტრული სერვისებით:

• მომწოდებლები უზრუნველყოფენ პროდუქტებსა და მომსახურებას. მათ სჭირდებათ კომპანიების ბალანსები, რომ დარწმუნდნენ, ბიზნესს შეუძლია პროდუქტისთვის ან მომსახურებისთვის დავალიანების სწრაფად ანაზღაურება.

• კრედიტორები და ბანკები უზრუნველყოფენ სესხებს, ლიზინგის და სხვა მომსახურებას. ბანკები სესხს არ გასცემენ, თუ არ შეუძლიათ კომპანიის ფინანსების საიმედო აღრიცხვის ნახვა. კვლავ, ბუღალტრები ბანკისთვის სწორედ ამ ინფორმაციის მიწოდებაში ეხმარებიან.

• თანამშრომლებს სურთ ნახონ რიცხვები და შემოსავალი, რომელიც ამტკიცებს, რომ კომპანია სიცოცხლისუნარიანია და სავარაუდოდ გააგრძელებს სიცოცხლისუნარიანობას. ბუღალტრები თანამშრომლებს შესაბამის ინფორმაციას აწვდიან.

• მთავრობა გასცემს მუშაობის ნებართვას, ასევე მუნიციპალურ მომსახურებებს, რეგულაციებსა და დაცვას. იქნება შემთხვევები, როდესაც მთავრობა კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის ნახვას მოითხოვს.

• მომხმარებლები უზრუნველყოფენ კომპანიის სიცოცხლისუნარიანობას. არის შემთხვევები, როდესაც კლიენტებს სურთ, დაათვალიერონ ფირმის ფინანსური მდგომარეობა. აქ, კიდევ ერთხელ, ინფორმაციის მისაწოდებლად ბუღალტერია საჭირო.

ფინანსური აღრიცხვა, შესაბამისად, ეხება ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას გადაწყვეტილების მიმღებთა და დაინტერესებული მხარეებისთვის, როგორიცაა აქციონერები, მომწოდებლები, კრედიტორები და ბანკები, თანამშრომლები, სამთავრობო უწყებები და მომხმარებლები. ეს სუბიექტები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის და მოითხოვენ, იცოდნენ კომპანიის სპეციფიკური და დეტალური ფინანსური მდგომარეობა, ისევე როგორც მისი სამომავლო პერსპექტივები.

რას სთავაზობენ “ენთები” კომპანიებს?

“ენთების” როლები და პასუხისმგებლობები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ:

• საბანკო ანგარიშების შესწავლა და მათი შეჯერება გენერალურ დავთარში და თანამშრომლების მიერ წარდგენილი ხარჯების შემოწმება.

• თვალყურის დევნება შემომავალო და გამავალი გადახდებს დებიტორული ანგარიშებიდან.

• კომპანიის ფინანსური ანგარიშების შექმნა, ასევე სპეციალური ფინანსური ანგარიშების მომზადება ანგარიშის ინფორმაციისა და ტენდენციების შეგროვებით, ანალიზით და შეჯამებით.

• შეგროვებული მონაცემების ანალიზი, რათა დადგინდეს კომპანიის ფინანსური ჯანმრთელობის მდგომარეობა.

• აქტივების, ვალდებულებების და კაპიტალის ანგარიშების ჩანაწერების მომზადება.

• ფინანსური ოპერაციების დოკუმენტირება ანგარიშის ინფორმაციის შეყვანით.

• მიმდინარე ფინანსური მდგომარეობის შეჯამება ინფორმაციის შეგროვებით, ბალანსის მომზადებით, მოგება-ზარალის ანგარიშგება და სხვა ანგარიშები.

• მომხმარებლის ნდობის შენარჩუნება ფინანსური ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვით.

მარტივად რომ ვთქვათ, “ენთების” ბუღალტრების პასუხისმგებლობა და როლი თანამედროვე ორგანიზაციაში არის ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება მენეჯმენტისთვის სააღრიცხვო მონაცემების კვლევისა და ანალიზის გზით და შემდეგ ანგარიშების მომზადებით. თანამედროვე ტექნოლოგიისა და უმაღლეს სტანდარტებთან შესაბამისი სერვისით, “ენთები” თქვენს ბიზნესს სწორ დიაგნოზს დაუსვამს და მის გრძელვადიან, ფინანსურ ჯანმრთელობასაც გარანტირებულს გახდის.