რა გახდა საქართველოში პურის გაძვირების მიზეზი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში პური გაძ­ვირ­და. სა­რე­ა­ლი­ზა­ციო წერ­ტი­ლებ­ში ფას­მა 5-10 თეთ­რით მო­ი­მა­ტა. გაძ­ვი­რე­ბის მი­ზე­ზად პურპრო­დუქ­ტე­ბის კომ­პა­ნი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ფქვილ­ზე ფა­სის მა­ტე­ბას ასა­ხე­ლე­ბენ.

„ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ოდ­თან შე­და­რე­ბით ერთი ტო­მა­რა ფქვი­ლი 32%-ით გაძ­ვირ­და. დღეს მისი ფასი 47-50 ლა­რია. გარ­და ამი­სა, ახა­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბით პუ­რის შე­ფუთ­ვა უნდა მოხ­დეს ქა­ღალ­დის პარკში, რაც ასე­ვე აძ­ვი­რებს პუ­რის თვით­ღი­რე­ბუ­ლე­ბას. სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, პურ­ზე ფას­მა 5-10 თეთ­რით მო­ი­მა­ტა”, – გა­ნუ­ცხა­და „ბიზ­ნესპრეს­ნი­უსს” პურ-პრო­დუქ­ტე­ბის ასო­ცი­ა­ცი­ის თავ­მჯდო­მა­რემ მალ­ხაზ დო­ლი­ძემ.

ავტორი: გურიის მოამბე